พ.ร.บ.รถยนต์มีความสำคัญยังไง

Auto Specialist

พ.ร.บ.รถยนต์มีความสำคัญยังไง

พ.ร.บ. รถยนต์ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนครอบครองรถต้องรู้ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อเรามากมาย นอกจากนี้หากไม่ต่อประกันรถยังผิดต่อกฎหมายจราจรทางบกอีกด้วย วันนี้พวกเรา Kiadee Auto พาไปทำความรู้จักกับสิ่งนี้มากกว่าที่เคย

พ.ร.บ.รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ถูกตราขึ้นมาเพื่อให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันรถยนตร์ขั้นต่ำอย่างน้อยที่สุดคือ พ.ร.บ.รถยนต์ กับกรมขนส่งทางบก ซึ่งมีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 5 ฉบับคือ

 • แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
 • แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
 • แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
 • แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 

ในส่วนของประเภทรถในการทำ พ.ร.บ รถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้นประกอบไปด้วยรถทุกชนิดที่มีเจ้าของ ไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานชนิดใดก็ตาม ทั้งเชื้อเพลิงจากฟอสซิลรวมไปถึงรถไฟฟ้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงรถสำหรับการเกษตร

ประเภทของรถที่ไม่ต้องทำ พ.ร.บ. นี้

 • รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • รถสำหรับสำนักพระราชวังที่ได้รับการจดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบเลขาธิการวังกำหนด
 • รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนการปกครองท้องถิ่นที่มีชื่อเรียกอื่น 
 • รถยนต์ทหารตามด้วยกฎหมายทหาร 
 • รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นองค์กรอิสระขององค์กรใด ๆ ที่ระบุตามรัฐธรรมนูญ

ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ.รถยนต์

สำหรับประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าประชาชนที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุเนื่องจากรถยนต์ โดยได้รับการคุ้มในเรื่องของการพยาบาลที่ทันท่วงที กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต
 • เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาจากผู้ประสบภัยจากทางรถ
 • เป็นสวัสดิการวงเคราะห์ที่รัฐมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบเหตุทางรถ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประกันมีส่วนร่วมกับการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ จะเน้นไปยังเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถทั้งในส่วนของผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำ พ.ร.บ. นี้กับรถที่เราซื้อทุกคันอย่างไม่มีข้อยกเว้น

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์

ในส่วนของ พ.ร.บ.รถยนต์ จะเน้นในเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนตร์เป็นหลัก โดยจะคุ้มครองในดังต่อไปนี้

จำนวนเงินค่าความเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด 

ในส่วนนี้หมายถึงหากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะได้รับการคุ้มครองทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข จะครอบคลุมในเรื่องเหล่านี้

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ไม่เกิน 30,000 บาท
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรไม่เกิน 35,000 บาท

ค่าความเสียหายส่วนที่เกินกว่าความเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย 

สำหรับผู้ประสบภัยในกรณีที่พิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด เราจะได้รับการคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80000 บาท
 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง ไม่เกิน 500000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร ไม่เกิน 300000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ ไม่เกิน 500000 บาท
 • ชดเชยรายวัน วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน ในกรณีที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะของคนไข้

วิธีรับความคุ้มครอง

สำหรับวิธีรับความคุ้มครองนั้นจะต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีทุพพลภาพให้ใช้ใบรับรองแพทย์

ในกรณีเสียชีวิตให้เพิ่มหลักฐานดังต่อไปนี้

 • ใบมรณะบัตร
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน 

หากไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หากว่าไม่ได้ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากว่าเราทำ พ.ร.บ.รถยนต์ แล้วแต่ว่าไม่ได้นำมาติดในรถของเรา หรือติดในส่วนที่มองเห็นไม่ชัดเจนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นอย่าลืมไปทำกันล่ะ

วิธีการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 

ในส่วนของการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ จะทำควบคู่ไปกับการต่อทะเบียนรถ ทำได้ที่กรมขนส่งใกล้บ้านของเรา ที่หากเราปล่อยให้ทะเบียนขาดอายุเกิน 3 ปี ทะเบียนรถของเราจะถูกระงับโดยทันที โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

 • เล่มทะเบียนของรถเรา
 • เอกสาร พ.ร.บ. รถยนต์ของเรา
 • ใบตรวจสภาพรถ ในกรณีที่รถของเรามีอายุเกิน 7 ปี
 • ใบติดตั้งแก็สสำหรับรถที่มีการติดแก็ส

โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมนั้นจะแตกต่างกันตามขนาด C.C  ของรถ ยิ่งรถที่มี C.C. สูง ก็จะยิ่งเสียค่าภาษีประจำปีสูวเช่นกัน

การต่อทะเบียนรถออนไลน์

นอกจากการต่อทะเบียนที่กรมขนส่งแล้ว เรายังสามารถที่จะต่อทะเบียนรถแบบออนไลน์อีกด้วย โดยขั้นตอนสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปยังเว็บไซด์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf
 2. สมัครสมาชิกในกรณีที่เข้าเว็บไซด์เป็นครั้งแรก
 3. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
 4. ชำระเงิน
 5. รอรับ พ.ร.บ. และทะเบียนรถได้ที่บ้าน

สรุป

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นมีความสำคัญต่อการขับขี่มาก เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของความคุ้มครองแล้วยังเป็นสิ่งที่การันตีว่าเราเป็นเจ้าของรถจริง ๆ อีกด้วย ดังนั้นนอกจากที่เราจะนำเอาเงินไปซื้อรถแล้ว เราควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ด้วย ตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นโดนตำรวจจับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะ

หากเพื่อน ๆ เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ก็สามารถที่จะแบ่งปันได้เลย นอกจากเรื่องนี้แล้วพวกเรา Kiadee Auto ยังมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายให้เพื่อน ๆ ได้เข้ามาอ่าน ทั้งรีวิวรถ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ พร้อมไกด์เด็ด ๆ ที่จะทำให้การขับรถของคุณมีความสุขมากขึ้น

สำหรับใครที่อยากจะได้รถมือสองคุณภาพดี พร้อมรองรับรถทุกญี่ห้อไม่ว่าจะเก่าหรือใหม้ก็สามารถเข้าไปหาได้ที่ Kaiee.com เรามีโปรดี ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ซื้อรถในราคาที่ถูกใจ จากผู้ใช้งานจริง 

อ้างอิง

Bangkokinsurance.com

www.oic.or.th
www.moneyguru.co.th

สอบถามข้อมูลอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ @kaideeofficial