หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

    1. เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น บางส่วน เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย “ผู้ใช้งาน” หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดย Kaidee ได้รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่าง “ผู้ใช้งาน” เท่านั้น ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรองว่า บรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน เว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น จะถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก Kaidee ไม่สามารถทราบถึงข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด อีกทั้ง Kaidee ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับ “ผู้ใช้งาน” ในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับ “ผู้ใช้งาน” ดังนั้น หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ก่อให้เกิดความเสียหายใด และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee

    2. “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ส่งหรือป้อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลลักษณะใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ มาแสดงเผยแพร่บนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น 
    3. หาก Kaidee พบว่ามีการส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะตามข้อ 2. หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเนื้อหาข้อมูลเช่นนั้น หรือในกรณีมีเหตุอันจำเป็นสมควร Kaidee สงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้
    4. การที่ “ผู้ใช้งาน” ส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น เป็นการมอบสิทธิในเนื้อหาข้อมูลให้แก่ Kaidee ในการ จัดการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงดำเนินการเพื่อคุ้มครองเนื้อหาข้อมูลนั้นตามสมควรในฐานะผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยปราศจากค่าสิทธิและภาระหน้าที่ใด ทั้งนี้ “ผู้ใช้งาน” รับรองว่า “ผู้ใช้งาน” คือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาข้อมูลนั้นทั้งสิ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี