หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

    1. ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Kaidee เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Kaidee หรือบริษัทดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัดและบริษัทในเครือ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ห้ามทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Kaidee โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Kaidee หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Kaidee อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

    3. ผู้กระทำละเมิดต่อ Kaidee มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaidee ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่รวมถึงค่าเสียหายส่วนอื่นๆ ที่ Kaidee มีสิทธิเรียกร้องอีกต่างหาก

    4. หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายัง [email protected] เพื่อให้ Kaidee ตรวจสอบ ซึ่ง Kaidee อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสินค้าหรือบริการตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ Kaidee ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการ และไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและ “ผู้ใช้งาน” ต่อกันเองเท่านั้น

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี