หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมท

1. การโปรโมทประกาศ

1.1 “ผู้ใช้บริการ” สามารถโปรโมทประกาศที่ลงไว้ใน Kaidee ได้ การกดตกลงซื้อการโปรโมทใด หรือการใช้บริการใดของ Kaidee ต่อไป ถือเป็นการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kaidee หาก "ผู้ใช้บริการ" ไม่ตกลงยอมรับดังกล่าว "ผู้ใช้บริการ" จะไม่สามารถซื้อและใช้การโปรโมทใดได้

1.2 "ผู้ใช้บริการ" จะสามารถใช้การโปรโมทได้ต่อเมื่อประกาศที่จะใช้การโปรโมทนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย และนโยบายการใช้งานของ Kaidee 

1.3 “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ตรวจสอบอายุประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ก่อนซื้อการโปรโมท เพราะโดยหลักแล้วอายุประกาศจะไม่ถูกขยายออกจากการใช้การโปรโมท เว้นแต่กรณีที่ Kaidee กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

1.4 Kaidee จะแสดงข้อมูลสำหรับสั่งซื้อการโปรโมท อัตราค่าบริการ และข้อมูลการชำระเงิน ให้ทราบก่อน “ผู้ใช้บริการ” ตกลงส่งคำสั่งซื้อการโปรโมท “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” กดตกลงชำระค่าบริการ โปรโมทแล้ว เป็นการตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ Kaidee รวมทั้งตกลงชำระเงินตามอัตราที่แสดงนั้น โดย “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งซื้อการโปรโมทได้ และ Kaidee ไม่จำต้องรับผิดต่อการสั่งซื้อและข้อมูลที่เกิดจากข้อผิดพลาดของ “ผู้ใช้บริการ”

1.5 Kaidee อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงรายละเอียดการโปรโมท และอัตราค่าบริการโปรโมท เป็นระยะ โดย Kaidee จะประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทราบผ่านแพล็ตฟอร์มของ Kaidee ที่ “ผู้ใช้บริการ” สามารถเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงและใช้การโปรโมทใดของ Kaidee ต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าว เป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

1.6 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงใช้การโปรโมทประกาศโดยการตัดสินใจและความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ” เอง โดยยอมรับว่า Kaidee จะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ไม่อาจรับประกันผลการโปรโมทได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อผลการโปรโมทนั้นๆ และสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าบริการโปรโมทที่ชำระแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee

2. ประเภทของการโปรโมท

"ผู้ใช้บริการ" สามารถเลือกซื้อการโปรโมทประกาศ อันเป็นบริการทางเลือก เพื่อเสริมประสิทธิภาพของประกาศตามที่ต้องการได้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 บริการเลื่อนประกาศ (Bump)

2.1.1 การเลื่อนประกาศ เป็นบริการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หาซื้อสินค้าพบเห็นประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ในแพล็ตฟอร์มของ Kaidee โดยการจัดลำดับ ให้ประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นสู่ตำแหน่งบน เหนือตำแหน่งของประกาศอื่นที่ลงขายตามปกติในหมวดหมู่เดียวกัน ทั้งนี้ การเลื่อนประกาศมีค่าบริการเป็นรายครั้ง และรายแพ็กเกจ

2.1.2 เมื่อใช้บริการเลื่อนประกาศ ประกาศจะเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้ง ตามลำดับเวลาที่สั่งเลื่อนประกาศ การเลื่อนประกาศจึงมีผลเป็นการชั่วคราว และไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการอยู่ในแต่ละลำดับหรือตำแหน่งได้ โดย "ผู้ใช้บริการ" สามารถสั่งซื้อการเลื่อนประกาศได้ 2 ลักษณะ คือ สั่งเลื่อนประกาศแบบครั้งต่อครั้ง หรือ สั่งเลื่อนประกาศอัตโนมัติเป็นแพ็กเกจ

2.1.3 การเลื่อนประกาศอัตโนมัติ (Scheduling Bump) เป็นบริการที่จัดให้ประกาศเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้งต่อวัน ณ เวลาเดียวกัน หรือเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่สั่งซื้อแพ็กเกจ ต่อเนื่องกันในแต่ละวันตามจำนวนวันที่ต้องการ ด้วยการสั่งซื้อและชำระค่าแพ็กเกจเลื่อนประกาศอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว สำหรับ 3 วัน 5 วัน 7 วัน หรือจำนวนวันอื่นที่กำหนด นับแต่วันที่สั่งซื้อแพ็กเกจ

2.1.4 กรณีมีการแก้ไขประกาศในระหว่างระยะเวลาที่ใช้แพ็กเกจเลื่อนประกาศอัตโนมัติ ทำให้ประกาศของ "ผู้ใช้บริการ" จำต้องเข้าระบบตรวจสอบและไม่แสดงผลหน้าแพล็ตฟอร์มชั่วคราวจนผ่านเวลาดำเนินการไป เมื่อประกาศผ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการตรวจสอบแล้ว ประกาศจะถูกเลื่อนในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของวันถัดไป อนึ่ง Kaidee สงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามข้อนี้ หากประกาศของท่านไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ ซึ่งแพ็กเกจจะสิ้นสุดลงตามการสิ้นสุดการแสดงประกาศทันที

2.2 บริการท็อปแอด (Top Ad)

2.2.1 บริการท็อปแอด เป็นบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้หาซื้อสินค้า ให้ผู้หาซื้อสินค้าได้พบเห็นประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” โดยจัดให้มีจำนวนผู้พบเห็นประกาศภายในกำหนดเวลาที่ระบุตามแพ็กเกจหรือจนกว่าจะครบจำนวน เช่น แพ็กเกจผู้พบเห็นประกาศจำนวน 1,000 ผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่สั่งซื้อบริการ เป็นต้น ด้วยการแสดงประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ที่ตำแหน่งบนของหน้าหมวดหมู่สินค้าเดียวกัน เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ บริการท็อปแอดมีค่าบริการเป็นรายแพ็กเกจโดยการชำระค่าบริการผ่าน Kaidee Egg

2.2.2 เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” สั่งซื้อและชำระค่าแพ็กเกจบริการท็อปแอดแล้ว Kaidee จะแจ้งสถานะการดำเนินการให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบ ในระบบรายงานประวัติการโปรโมท ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถยุติการใช้บริการท็อปแอดที่สั่งซื้อไว้แล้วจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น

2.2.3 กรณีมีการสั่งซื้อบริการท็อปแอดหลายประกาศในหมวดหมู่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน Kaidee จะสุ่มแสดงประกาศในตำแหน่งท็อปแอดสลับกันไปทุกประกาศที่สั่งซื้อ ผ่านอัลกอริทึ่มที่สามารถจัดให้ทุกประกาศถูกพบเห็นได้ครบถ้วนตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

3. เงื่อนไขของการสั่งซื้อการโปรโมทแบบแพ็กเกจ

3.1 เนื่องจาก “ผู้ใช้บริการ” ตัดสินใจสั่งซื้อการโปรโมทแบบเหมาจ่ายเป็นแพ็กเกจ ดังนั้น กรณี "ผู้ใช้บริการ" ลบประกาศที่ได้สั่งซื้อการโปรโมทไว้ก่อนที่การดำเนินการตามที่สั่งซื้อจะเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ประกาศนั้นไม่สามารถแสดงผลต่อไปได้ เนื่องจากสาเหตุใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการแสดงผลเนื่องจากผิดกฎการลงประกาศ ไม่ว่าจะพบการผิดกฎนั้นในขณะใด แพ็กเกจโปรโมทที่สั่งซื้อไว้จะสิ้นสุดลง และ "ผู้ใช้บริการ" จะไม่สามารถเรียกคืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะยังได้รับบริการโปรโมทไม่ครบจำนวนในแพ็กเกจก็ตาม

3.2 "ผู้ใช้บริการ" ไม่สามารถแก้ไขประกาศจากสินค้าหรือบริการหนึ่ง ไปเป็นสินค้าหรือบริการอื่น เพื่อใช้แพ็กเกจโปรโมทที่ซื้อไว้ต่อ กรณีดังกล่าว Kaidee สงวนสิทธิในการระงับการแสดงประกาศที่แก้ไขนั้น โดยไม่คืนค่าแพ็กเกจโปรโมทที่ชำระไว้

3.3 อายุของประกาศที่ใช้การโปรโมท อาจขยายออกไปได้เพียงเท่าจำนวนวันคงเหลือของแพ็กเกจโปรโมทที่สั่งซื้อไว้สำหรับประกาศนั้นๆ เว้นแต่ประกาศนั้นจะถูกลบออกจากระบบโดย “ผู้ใช้บริการ” เองหรือโดย Kaidee ตามกฎหมายและนโยบายการใช้งาน อย่างไรก็ตาม “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ตรวจสอบอายุประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ก่อนซื้อแพ็กเกจโปรโมทใดๆ และมีหน้าที่ต่ออายุประกาศของตนให้ครอบคลุมจำนวนวันที่ซื้อแพ็กเกจโปรโมทไว้

4. การชำระค่าบริการโปรโมท

“ผู้ใช้บริการ” สามารถชำระค่าบริการโปรโมทด้วย Kaidee Egg หรือโดยผ่าน SMS แล้วแต่ประเภทของการโปรโมท ซึ่ง Kaidee ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมและความสะดวกในการชำระค่าบริการ

- เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ใช้ Kaidee Egg ชำระค่าบริการโปรโมท หรือชำระค่าบริการโปรโมทผ่าน SMS แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนการชำระค่าบริการโปรโมทนั้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee

- “ผู้ใช้บริการ” รับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน Kaidee รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทตามแต่กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าบริการโปรโมท และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมทนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน Kaidee โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอมรับว่า Kaidee ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการโปรโมท ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องคืนโดย “ผู้ใช้บริการ” หรือโดยเจ้าของอื่นใดก็ตาม

4.1 การชำระค่าบริการโปรโมทโดย Kaidee Egg

4.1.1 “ผู้ใช้บริการ” อาจได้รับ Kaidee Egg ตามวิธีการที่ Kaidee กำหนด เช่น ซื้อ ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Kaidee Egg จะเป็นไปตามที่ Kaidee กำหนดและจะแสดงอยู่ที่บริการ ข้อเสนอ หรือรายการ นั้นๆ ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้บริการของ Kaidee ต่อไปเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

4.1.2 “ผู้ใช้บริการ” อาจเลือกซื้อ Kaidee Egg โดยชำระค่าแพ็กเกจ Kaidee Egg ผ่านระบบรับชำระเงิน ดังนี้

(ก) ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Website และ Mobile Web โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามที่ Kaidee กำหนด ซึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อจะมีการนำ “ผู้ใช้บริการ” ไปสู่ระบบรับชำระเงินที่มั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายภายนอกแพล็ตฟอร์มของ Kaidee

(ข) ซื้อ Kaidee Egg ใน Kaidee Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยชำระเงินผ่านระบบ In-App Purchase ของ Google Play หรือ Apple / iTune ซึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อ "ผู้ใช้บริการ" จำต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google Wallet หรือ Apple ID และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Google หรือ Apple

      ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ส่งเข้าสู่ระบบ และ “ผู้ใช้บริการ” มีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน หรือ Google หรือ Apple โดยตรงเป็นการเฉพาะตัว

4.1.3 ราคาแพ็กเกจ Kaidee Egg ที่แสดง เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดย “ผู้ใช้บริการ” สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามขั้นตอนที่ Kaidee กำหนด ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ Kaidee Egg ได้เต็มมูลค่า โดย Kaidee ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ จากการสั่งซื้อ Kaidee Egg แต่สำหรับในส่วนค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ”

4.1.4 “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ Kaidee Egg เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้ชำระค่าบริการโปรโมทที่จัดขึ้นภายใน Kaidee เท่านั้น จำนวน Kaidee Egg ที่ใช้ชำระค่าบริการโปรโมทจะเป็นไปตามที่ Kaidee กำหนดและแสดงอยู่ที่การโปรโมทนั้นๆ โดย Kaidee สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าว การกดชำระค่าบริการโปรโมทด้วย Kaidee Egg เป็นการยอมรับในอัตราค่าบริการนั้น

4.1.5 Kaidee Egg ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้รับจาก Kaidee ผ่าน ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดย Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขการได้รับและการใช้ Kaidee Egg ตามที่ Kaidee เห็นสมควร และ Kaidee สงวนสิทธิในการกำหนดระยะเวลาการใช้ Kaidee Egg ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้รับจาก Kaidee โดยไม่เสียค่าตอบแทน ให้มีระยะเวลาการใช้เพียงใดก็ได้ ซึ่ง Kaidee จะแจ้งให้ทราบในข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ

4.1.6 “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ Kaidee Egg โดยบัญชีผู้ใช้ที่ได้ Kaidee Egg มาเท่านั้น ไม่สามารถรวมหรือโอน Kaidee Egg ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างกันระหว่าง Website / Mobile Web - Android -  iOS ได้ เนื่องจากเป็น Kaidee Egg ต่างประเภทกัน แม้จะมีชื่อเดียวกัน และใช้บัญชีสมาชิก Kaidee บัญชีเดียวกัน ดังนั้น  "ผู้ใช้บริการ" จะสามารถใช้ Kaidee Egg ได้ภายในระบบที่ทำการซื้อหรือได้รับ Kaidee Egg นั้นๆ เท่านั้น

4.1.7 “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถคืน Kaidee Egg และไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระค่า Kaidee Egg คืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับ

4.1.8 Kaidee ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการใช้ Kaidee Egg ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ บัญชี Kaidee Egg ของ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) ปี นับแต่มีการซื้อหรือการใช้ Kaidee Egg ครั้งล่าสุด “ผู้ใช้บริการ” รับทราบและยินยอมให้ Kaidee เพิกถอน Kaidee Egg ของ “ผู้ใช้บริการ” ออกจากระบบ และปิดบัญชี Kaidee Egg ของ “ผู้ใช้บริการ” โดยไม่จำต้องแจ้ง “ผู้ใช้บริการ” อีก โดย Kaidee สงวนสิทธิในการไม่คืนค่า Kaidee Egg ที่ชำระไว้ ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เรียกร้องเอาค่าบริการหรือค่าเสียหายใดๆ จาก Kaidee

4.2 การชำระค่าบริการโปรโมทผ่าน SMS

4.2.1 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงให้ “ผู้ให้บริการระบบ SMS” และ “ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์” ตามที่กำหนด เป็น “ผู้เรียกเก็บค่าบริการ” โดย Kaidee ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์หรือนิติกรรมระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” กับ “ผู้ให้บริการระบบ SMS” หรือ “ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์” ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Kaidee

4.2.2 อัตราค่าบริการโปรโมทสำหรับการชำระค่าบริการผ่าน SMS ที่ Kaidee แสดงให้ทราบ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระค่าบริการโปรโมท ค่าบริการส่ง SMS รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผ่าน “ผู้เรียกเก็บค่าบริการ” ตามที่ตัดชำระเงินผ่านระบบ หรือตามใบเรียกเก็บค่าบริการและบันทึกข้อมูลการส่ง SMS ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

5. กรณีการลบหรือระงับการแสดงประกาศ

5.1 Kaidee สงวนสิทธิในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุสงสัยว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศ หรือตามนโยบายการใช้งาน Kaidee แม้จะเป็นประกาศที่ใช้การโปรโมทและชำระค่าบริการโปรโมทแล้ว และไม่ว่า Kaidee จะพบเหตุดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม

5.2 หาก Kaidee ได้ดำเนินการโปรโมทประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” ไปก่อนการลบหรือระงับการแสดงประกาศแล้ว “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเรียกร้องให้ Kaidee โปรโมทประกาศรายการนั้นซ้ำได้

5.3 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถขอคืนค่าบริการพิเศษที่มีการชำระแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการพิเศษรายครั้งหรือรายแพ็กเกจ แม้ประกาศจะถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย Kaidee เนื่องจากสาเหตุใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งาน Kaidee

5.4 “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการตรวจสอบตั้งแต่ขณะลงประกาศ ว่าประกาศของตนถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศ และตามนโยบายการใช้งานของ Kaidee การใช้บริการพิเศษ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ของ Kaidee ไม่อาจเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ” ได้

6. ข้อสงวนสิทธิ

6.1 การโปรโมทประกาศของ “ผู้ใช้บริการ” โดย Kaidee ไม่ทำให้ Kaidee และ “ผู้ใช้บริการ” เป็นตัวการตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิด ต่อสินค้า/บริการที่ลงประกาศ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา รวมทั้งเนื้อหาประกาศ ซึ่งเจ้าของประกาศต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น การโปรโมทประกาศโดย Kaidee จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Kaidee ไม่ว่าในกรณีใดหรือความเสียหายใดก็ตาม

6.2 Kaidee สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของการโปรโมทใดๆ รวมถึงการเข้าถึงการโปรโมทของ “ผู้ใช้บริการ” รายใดๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายการใช้งานของ Kaidee หรือตามแต่ที่ Kaidee จะเห็นเป็นการสมควร และเป็นประโยชน์ต่อ “ผู้ใช้บริการ” ของ Kaidee โดย Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของ Kaidee

6.3 Kaidee สงวนสิทธิในการโอนบริการใดๆ รวมถึงบริการโปรโมทโดย Kaidee ทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้บริการ”

6.4 สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ในการโปรโมทประกาศขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Kaidee นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี