หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย

เมื่อผู้ใช้งานใช้หรือเข้าถึงเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย ดังนี้

1. การเข้าใช้เมนูพูดคุยและบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

1.1 ผู้ใช้งานจะมีบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุยและใช้เมนูพูดคุยได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของ Kaidee

1.2 ผู้ใช้งานจะดูแลบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุยของตน และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง Kaidee ถือว่าการใช้บัญชีผู้ใช้นั้น เป็นการกระทำของผู้ที่ถือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว 

1.3 Kaidee อาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ และดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และใช้หรือจัดเก็บหรือถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูล 

 2. เนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน

2.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็นต้น ที่ผู้ใช้งานส่งให้ Kaidee หรือที่ผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ Kaidee อื่นดูผ่านทางเมนูพูดคุย

2.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอื่นๆ ทั้งเนื้อหานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดในการใช้บริการ รวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน   

2.3 ในกรณีที่เนื้อหามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และระบุว่าผู้ใช้งานไม่ใช่บุคคลอื่นนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Kaidee เข้าใจผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง 

2.4 ในกรณีที่ Kaidee เห็นว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานมีความไม่เหมาะสม Kaidee อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าวได้ 

2.5 Kaidee อาจจัดเก็บและใช้เนื้อหาและข้อมูลของผู้ใช้งาน ในการบริหารจัดการเมนูพูดคุย ติดต่อผู้ใช้งาน โฆษณาและส่งเสริมการขาย หรือดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ใช้งานอนุญาตให้ Kaidee จัดเก็บและใช้เนื้อหาและข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเขตพื้นที่

2.6. Kaidee จะไม่เปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้ Kaidee เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่ง Kaidee อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ใช้งาน

3. ข้อจำกัดความรับผิด

3.1 ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหา การพูดคุย และข้อมูลผู้ใช้งานด้วยตนเอง Kaidee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดในเนื้อหา การพูดคุย หรือข้อมูลผู้ใช้งานดังกล่าว ทั้งไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย

3.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะไม่ให้ Kaidee เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว 

4. ความปลอดภัยในการใช้งาน

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

4.2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ Kaidee ของผู้ใช้งานอื่น และ/หรือของบุคคลอื่น

4.3 โอน หรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้ หรือให้บุคคลอื่นร่วมใช้บัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย      

4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ  

4.5 บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

4.6 ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ Kaidee ได้กำหนด

4.7 เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

4.8 รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ Kaidee หรือแทรกแซงการให้บริการของ Kaidee หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ

4.9 กระทำการอันทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่อ Kaidee หรือกระทำการอื่นใดที่ Kaidee พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพูดคุย

Kaidee อาจระงับการใช้และปิดกั้นการเข้าถึงเมนูพูดคุยของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีจำเป็น หรือกรณีที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

5.1 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Kaideeหรือมีการใช้เมนูพูดคุยในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใดๆ ที่พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม

5.2 Kaidee ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ โดยไม่มีสาเหตุมาจาก Kaidee 

Kaidee อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้เมนูพูดคุยดังกล่าว Kaidee ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายนั้น

6. การโอนสิทธิ

6.1 ผู้ใช้งานจะไม่โอนหรือให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานในการใช้เมนูพูดคุยให้แก่บุคคลอื่น 

6.2 ในกรณีที่ Kaidee มีความประสงค์ที่จะโอนบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น Kaidee อาจโอนบริการเมนูพูดคุยได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง

Kaidee อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุยนี้ได้ โดย Kaidee อาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังคงใช้เมนูพูดคุยต่อไปหลังจากที่ Kaidee ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุย ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดในการใช้เมนูพูดคุยฉบับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี