หน้าแรก ช่วยเหลือ นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งาน

การสมัครสมาชิก การลงประกาศ การใช้งาน หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น เป็นการแสดงเจตนาตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย ของ Kaidee ดังต่อไปนี้ทุกประการและตลอดเวลา ในฐานะ “ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”

  1. กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

   1.1 “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ

   1.2 “ผู้ใช้งาน” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น จะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่นต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว

   1.3 “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ Kaidee เท่านั้น

   1.4 “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

   1.5 ในการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่นนั้น “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ Kaidee หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น

   1.6 Kaidee สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย Kaidee ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

   1.7 สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ Kaidee ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

   1.8 Kaidee ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

   1.9 Kaidee สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น บริการทุกประเภทของ Kaidee รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”

  2. กฎการลงประกาศ

   2.1 “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น

   2.2 “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง

   2.3 ราคาที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิหรือราคาเต็มของสินค้าหรือบริการ และหาก “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

   2.4 “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

   2.5 “ผู้ใช้งาน” ต้องลงประกาศขายสินค้าหรือบริการจำนวน 1 รายการสินค้าหรือบริการต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศ ต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการหลายรายการในประกาศเดียวกัน

   2.6 “ผู้ใช้งาน” ต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้
    

   ประเภทของสินค้า

   ลงประกาศได้

   ห้ามลงประกาศ

   1

   สินค้ามือหนึ่ง และหรือ สินค้ามือสอง
   ***(สินค้ามือสอง หมายถึง สินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว)

    

   2

   สมุนไพร ที่ไม่มี การโฆษณาบรรยายคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ

    

   3

   ประกันภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์, ประกันชีวิต, ประกันอุทกภัย

    

   4

   หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box , Apple TV box  (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)

    

   X

   5

   สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas
   **(สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

    

   X

   6

   สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (แผ่นก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด Mirror)

    

   X

   7

   ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ, อาหารเสริม, เครื่องสำอางและเวชสำอาง, นมผงและอาหารเสริมสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี

    

   X

   8

   สินค้าที่ไม่มี อย. เช่น อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มี อย.

    

   X

   9

   อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ได้แสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา เช่น ถุงยางอนามัย, เครื่องปั๊มนม

    

   X

   10

   ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stemcell ทุกชนิด (ออกคำสั่งห้ามลงประกาศโดยหน่วยงานของรัฐ)

    

   X

   11

   สินค้าผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร,
   อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์

    

   X

   12

   ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่

    

   X

   13

   โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานผ่านเน็ต

    

   X

   14

   Affiliate Marketing หรือ การเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate

    

   X

   15

   ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

    

   X

   16

   สิ่งของหลุดจำนำ

    

   X

   17

   รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก
   รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต(ไม่มีหนังสือ)
   รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ
   รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์(ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)

    

   X

   18

   หุ้น และ หลักทรัพย์ ต่างๆ

    

   X

   19

   สินค้าในรูปแบบการประมูล

    

   X

   20

   ฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์

    

   X

   21

   ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่างๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย

    

   X

   22

   สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด

    

   X

   23

   ไม้หวงห้าม
   *** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท

    

   X

   24

   ภาพที่มีโลโก้ของเว็บไซต์อื่นประทับเป็นลายน้ำ โดยโลโก้นั้นมิใช่ของเว็บไซต์ของผู้ลงประกาศ รวมถึงภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

    

   X

   25

   สินค้าที่มีของแถม ต้องระบุราคาของแถม หรือระบุว่าราคาขายรวมมูลค่าของแถมแล้ว

    

   26

   แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์

    

   X

   27

   บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก

    

   X

   28

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    

   X

   29

   GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก

    

   X

   30

   สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)

    

   X

   2.7 หาก Kaidee พบว่า “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศโดยฝ่าฝืนกฎการลงประกาศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า “ผู้ใช้งาน” กระทำการเช่นนั้น Kaidee สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ “ผู้ใช้งาน” ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้ 

   2.8 เงื่อนไขเพิ่มเติม
   หมวดรถยนต์: ผู้ใช้งานสามารถลงประกาศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เพียง 1 ประกาศ หากต้องการลงมากกว่า 1 ประกาศ ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าลงประกาศตามราคาที่ Kaidee กำหนดไว้ โดยชำระด้วยไข่ Kaidee Egg 

  3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโปรโมท
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย
  5. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล
  6. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย
  7. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  8. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

Kaidee สงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง นโยบายการใช้งานนี้ รวมทั้งกฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดอื่น ตามที่ Kaidee เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยจะแสดงไว้โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น จึงเป็นหน้าที่ของ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องตรวจสอบนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

“ผู้ใช้งาน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว และเข้าใจว่าการกด “สมัคร” หรือ “ลงขาย” หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปของเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น คือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “ผู้ใช้งาน” ประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไป

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี