หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

  1. เว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอปพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ Kaidee เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบดังกล่าว อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2. ห้ามผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ Kaidee โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบดังกล่าว หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ระบบของ Kaidee หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบของ Kaidee
  3. ห้ามผู้ใดกระทำการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับระบบของ Kaidee เช่น Download, Upload, Post, Flag, Emailing, Search ผ่านวิธีการที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้โดย Kaidee หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Kaidee
  4. ห้ามผู้ใด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์กับระบบของ Kaidee
  5. ห้ามผู้ใดเก็บ บันทึก รวบรวม หรือส่งต่อ ซึ่งเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผู้ใช้งาน ของเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ของ Kaidee

    การฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2. ถึงข้อ 5. ข้างต้น เป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaidee ซึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaidee ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่รวมถึงค่าเสียหายส่วนอื่นๆ ที่ Kaidee มีสิทธิเรียกร้องอีกต่างหาก

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี