หน้าแรก ช่วยเหลือ กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

  1. “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ

  2. “ผู้ใช้งาน” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น จะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่นต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว

  3. “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ Kaidee เท่านั้น

  4. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

  5. ในการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่นนั้น “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ Kaidee หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaidee หรือบุคคลอื่น

  6. Kaidee สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย Kaidee ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

  7. สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ Kaidee ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียว

  8. Kaidee ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

  9. Kaidee สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น บริการทุกประเภทของ Kaidee รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kaidee ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี