หน้าแรก ช่วยเหลือ ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

  1. การดำเนินการของ Kaidee คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ในการเปิดพื้นที่ออนไลน์สำหรับการสื่อสารระหว่าง “ผู้ใช้งาน” บนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ด้วยการจัดสรรพื้นที่กลางให้ ”ผู้ใช้งาน” เจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการ แล้วติดต่อตกลงทำธุรกรรมซื้อขายสินค้ากันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออย่างเป็นอิสระ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและ Kaidee ซึ่ง Kaidee ไม่มีส่วนในธุรกรรมการซื้อขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการระหว่าง “ผู้ใช้งาน” กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงินระหว่าง “ผู้ใช้งาน” ดังกล่าวแต่อย่างใด

  2. สินค้าและบริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้าและบริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Kaidee และ Kaidee แอพพลิเคชั่น ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย “ผู้ใช้งาน” เจ้าของสินค้า บริการ และประกาศดังกล่าวเท่านั้น โดย Kaidee ไม่มีนิติสัมพันธ์กับ “ผู้ใช้งาน” ไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด อีกทั้ง Kaidee ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการลงประกาศ การติดต่อสื่อสาร หรือจากธุรกรรมการซื้อขายของ “ผู้ใช้งาน” ดังนั้น Kaidee จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่ง “ผู้ใช้งาน” ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้ใช้งาน” เองทั้งสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ Kaidee ไม่ว่าในกรณีใด หรือความเสียหายใดก็ตาม 

  3. “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการเลือกสินค้าและบริการ การติดต่อซื้อขาย หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย Kaidee จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ การจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ “ผู้ใช้งาน” ซึ่งไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้ Kaidee ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี