menu-iconKaidee logo
chat
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 1
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 2
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 3
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 4
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 5
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 6
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 7
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 8
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 9
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 10
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 11
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 12
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 13
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 14
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 15
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 16
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 17
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 18
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 19
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 20
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 21
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 22
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 23
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 24
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 25
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 26
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 27
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 28
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 29
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 30
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 31
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 32
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 33
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 34
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 35
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 36
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 37
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 38
ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน รูปที่ 39
1 / 39

ช่างติดตั้งวางระบบท่อน้ำร้อนน้ำอุ่น เดินท่อลมPPRงานประปา รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็ก เชื่อมท่อทองแดง ติดตั้งอ่างจากุชซี่ ฝังก๊อกผสมชาวเวอร์เรน

฿ 300
ลงขายโดย ช่างเอส

คุณสมบัติเด่น

ประเภทงานช่างประปา

รายละเอียดสินค้า

กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx297 กดเพื่อดู Line: xxxxx ช่างติดตั้งเดินท่อน้ำร้อนน้ำอุ่นสำหรับบ้านพักอาศัยและรีสอร์ต ท่อลมคาร์แค โรงงาน ท่อPPR ทองแดงท่อPAPท่อPE งานประปาPPR รีโนเวทเปลี่ยนท่อเหล็กกัลวาไนซ์ คอนโด/บ้าน/รีสอร์ต/โรงงาน***รับงานเองทำเอง เทสรั่วซึม150Psi รับประงานทุกงาน**งานเล็กงานใหญ่ งานกรุงเทพงานต่างจังหวัดรับหมดครับ***ติดตั้งก๊อกผสมเรนชาวเวอร์แบบฝัง อ่างจากุซซี่ boiler เครื่องทำน้ำร้อน Boiler STIEBEL ELTRON***ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม โรงงานน้ำดื่มราคากันเอง คุยง่ายยินดีให้คำปรึกษา ดูหน้างานฟรีงานเล็กงานใหญ่ งานใกล้หรือไกล ยินดีให้บริการครับ1.รับเดินท่อน้ำร้อน งานประปา ท่อPPR 2.รับเดินท่อน้ำร้อน ท่อทองแดง3.รับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน 4.รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม กรองน้ำใช้ ซ่อม เครื่องกรองน้ำดื่ม ทุกรุ่น ทุกอาการผลงานเพิ่มเติม https://www.facebook.com/proplumber.edผลงานเพิ่มเติม httpdermnam.blogspot.com201001blog-post9023.htmlอ่านเพิ่มเติม
 • สภาพสินค้ามือสอง
 • ลงขายเมื่อ27 มิ.ย. 2556 11:55 น.
 • ตำแหน่งประกาศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • หมายเลขประกาศ2646908
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ดูเพิ่มเติม
ช่างติดตั้งปั๊มและแทงค์น้ำ วางระบบท่อที่พักอาศัย บางเขน สายไหม มีนบุรี
สายไหม กรุงเทพมหานคร
฿ 206
ช่างติดตั้งปั๊มน้ำ เดินท่อ 24 ชั่วโมง
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿ 1,500
ช่างประปา ซ่อมท่อประปาแตก ท่อประปาน้ำรั่ว น้ำซึม ท่อประปาตันน้ำไม่ไหล ติดตั้งเดินท่อ PVC ท่อ PPR ใหม่ ชุดช่างฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿ 1,000
หาช่างติดตั้งท่อ Flex (ท่อกันทรุด)
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿ 1,500
รับแก้ไขติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อน เดินท่อน้ำร้อน ศรีนครินทร์ พัฒนาการ อ่อนนุช อุดมสุข เฉลิมพระเกรียติ์ สุขุมวิท บางนา
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿ 1,000
รับติดตั้งแก้ไข ระบบเครื่องทำน้ำร้อน เดินท่อ น้ำร้อน โรงแรม ราชพฤกษ์ เพชรเกษม กัลปพฤกษ์ เอกชัย บรมราชชนนี จรัญสนิทวงศ์ เจริญนคร กรุงธนบุรี
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
฿ 1,000

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด