{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายบัตรเข้างาน FIN IN WONDERLAND ON THE BEACH พัทยา ไม่ได้เปนงานเฉพาะกลุ่มนะคะ ที่ชูเรื่องชาวสีม่วง จะสื่อให้เหนถึงความสนุกสนานค่ะ เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ