Kaidee logo
หมวดหมู่ทั้งหมดChevronDownOutline
1,550ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เหรียญทรงผนวช ร.10 เนื้อเงิน

  ขาย|มือสอง
  รายละเอียดสินค้าเหรียญทรงผนวช ร.10 เนื้อเงิน


  รายละเอียดพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงมีพระราชศรัทธาออกนวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และเมื่อทรงผนวชแล้ว ได้ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เหรียญรัชการที่ 10 ทรงผนวช จัดสร้างในปีที่ทรงเสด็จออกผนวช วันที่ 6 เดือน 11 พ.ศ.2521 ประกอบด้วย 1 เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด7ซ.ม. เนื้อตะกั่วผสมดีบุกและนวะจำนวนไม่มาก 2 เหรียญเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง(แกะเลข) เป็นชุดจำนวน 109 ชุด เงินเดี่ยวแกะเลขจำนวน 999 เหรียญ 3ทองแดงกะไหล่ทองจำนวนเล็กน้อย 4 ทองแดงรมนํ้าตาลจำนวน 84,000 เหรียญ ออกจำหน่ายเหรียญละ 50 บาทนำเข้าพิธีที่วัดบวรนิเวศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดสจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมฯ ทรงผนวช ปี 2521 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร วัตถุมงคลชุดนี้อธิฐานจิตปลุกเสกโดย 1 หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล 2หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง แล้วยังได้นำเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกอีก หลายวาระ เกจิคณาจารย์อธิฐานจิตทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ พระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกรวบรวมได้พอสังเขปดังนี้ +พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย +สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ +พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี +สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม +พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน +สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา +พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม +หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี +พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม +สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ +พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี +พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ +พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์ +พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม +พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง +พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม +พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม +พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ +พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา +พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม +พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี +พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์ +พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร +พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม +พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี +พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง +พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม +หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี +พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร +หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต +พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม +หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย +พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี +พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย +พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี +หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา +พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี +พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี +พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม +หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี +พระมหาวีระ (ฤาษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี +หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ +พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด +พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา +พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร +พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร +พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร +พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี +พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์ +พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม พะเยาว์ +หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชีงใหม่ +หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา +พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย
  • อัพเดทล่าสุด10 ก.ย. 2562 12:55 น.
  • ลงขายเมื่อ10 ส.ค. 2562 19:32 น.
  • ตำแหน่งเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
  • หมายเลขประกาศ349484789
  รูปโปรไฟล์
  เป็นสมาชิกมาแล้ว7 ปี 8 เดือน 27 วัน
  การยืนยันตัวตน
  Not verified by phoneVerified by FacebookNot verified by email
  โทรหาผู้ขาย

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
  โทรหาผู้ขาย