menu-iconKaidee logo
chat
บริการให้เช่าเต็นท์จัดงาน เวที โครงทรัส ระยอง ปลวกแดง มาบตาพุด ชลบุรี พัทยา

อีเว้นท์ อื่นๆ

อีเว้นท์ ให้เช่า เต็นท์ทรงจั่วสีขาว ขนาด 2x2 เมตร ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
ให้เช่า เต็นท์ทรงจั่วสีขาว ขนาด 2x2 เมตร ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿700
อีเว้นท์ บริการ เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿2,000
อีเว้นท์ บริการ Podium อะคลิลิคตัวเล็ก ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ Podium อะคลิลิคตัวเล็ก ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿1,800
อีเว้นท์ ให้บริการ เสาทรัส แบบ I 3m (H) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด แกลง จันทบุรี
ให้บริการ เสาทรัส แบบ I 3m (H) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด แกลง จันทบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿1,000
อีเว้นท์ ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿5,000
อีเว้นท์ ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 4m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 4m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 12m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 12m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿10,000
อีเว้นท์ ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
ให้เช่า ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿6,000
อีเว้นท์ บริการ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿6,000
อีเว้นท์ บริการ จอ LED P3 ( in door ) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ จอ LED P3 ( in door ) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿3,500
อีเว้นท์ บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 55 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 55 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿1,500
อีเว้นท์ บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 70 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 70 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿2,000
อีเว้นท์ บริการ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿5,000
อีเว้นท์ บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 35 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ พัดลมไอเย็นไม่มีละอองน้ำ Masterkool 35 EX ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿1,000
อีเว้นท์ บริการ จอ LED P10 ( Out door )  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ จอ LED P10 ( Out door ) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿2,000
อีเว้นท์ บริการ เวทีขนาด 6m x 3.6m ราคาถูก ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง สัตหีบ พัทยา ชลบุรี
บริการ เวทีขนาด 6m x 3.6m ราคาถูก ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง สัตหีบ พัทยา ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿8,500
อีเว้นท์ บริการ จอโปรเจคเตอร์ขนาด 2m x 3m (150 นิ้ว) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ จอโปรเจคเตอร์ขนาด 2m x 3m (150 นิ้ว) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿2,000
อีเว้นท์ บริการ เวทีขนาด 2.4m x 2.4m ราคาถูก ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง สัตหีบ พัทยา ชลบุรี
บริการ เวทีขนาด 2.4m x 2.4m ราคาถูก ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง สัตหีบ พัทยา ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ บริการ จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 3m x 4m  (200 นิ้ว) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
บริการ จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 3m x 4m (200 นิ้ว) ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ โต๊ะจีน(กลม)ขนาด 1.2m พร้อมคลุมผ้า มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
โต๊ะจีน(กลม)ขนาด 1.2m พร้อมคลุมผ้า มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿250
อีเว้นท์ ชุดเก้าอี้สตูพร้อมโต๊ะ (สตูลูกเตา 3 ตัว,โต๊ะกระจก 1 ตัว) มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ชุดเก้าอี้สตูพร้อมโต๊ะ (สตูลูกเตา 3 ตัว,โต๊ะกระจก 1 ตัว) มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿800
อีเว้นท์ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ซุ้มโค้งพองลมขนาด 6m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿5,000
อีเว้นท์ ลำโพงline array 8 ตู้ ตู้ Sub 4 ตู้ ไมค์Shure 4 ตัว Delay 2 ตู้ ระยอง  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
ลำโพงline array 8 ตู้ ตู้ Sub 4 ตู้ ไมค์Shure 4 ตัว Delay 2 ตู้ ระยอง ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
เมืองระยอง ระยอง
฿20,000
อีเว้นท์ เวทีขนาด 6m x 3.6m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
เวทีขนาด 6m x 3.6m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
เมืองระยอง ระยอง
฿8,500
อีเว้นท์ โต๊ะโฟเมก้า พร้อมผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
โต๊ะโฟเมก้า พร้อมผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿400
อีเว้นท์ จอ LCD 42นิ้ว พร้อมขาตั้ง ระยอง  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
จอ LCD 42นิ้ว พร้อมขาตั้ง ระยอง ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
เมืองระยอง ระยอง
฿2,200
อีเว้นท์ บอลลูนรูปเครื่องบิน มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
บอลลูนรูปเครื่องบิน มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿8,000
อีเว้นท์ ชุดพิธีสงฆ์ 9 รูป พร้อมอุปกรณ์ มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
ชุดพิธีสงฆ์ 9 รูป พร้อมอุปกรณ์ มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
เมืองระยอง ระยอง
฿8,500
อีเว้นท์ เต็นท์ทรงจั่วสีขาว (ปิรามิด) ขนาด 3x3 เมตร มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เต็นท์ทรงจั่วสีขาว (ปิรามิด) ขนาด 3x3 เมตร มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿1,000
อีเว้นท์ เกมส์ลวดไฟฟ้า มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เกมส์ลวดไฟฟ้า มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿2,500
อีเว้นท์ เกมส์ปากระป๋อง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เกมส์ปากระป๋อง มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿2,500
อีเว้นท์ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 12m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ซุ้มโค้งพองลมขนาด 12m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿10,000
อีเว้นท์ จอ LCD 75นิ้ว ระยอง  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
จอ LCD 75นิ้ว ระยอง ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
เมืองระยอง ระยอง
฿15,000
อีเว้นท์ สกายทูป (ตุ๊กตา)  มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
สกายทูป (ตุ๊กตา) มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿1,500
อีเว้นท์ โต๊ะหมู่บูชา หมู่7 มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
โต๊ะหมู่บูชา หมู่7 มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง
เมืองระยอง ระยอง
฿1,500
อีเว้นท์ โซฟาเบาะหนังสีดำ ขาว บริการให้เช่าอุปกรณ์ราคาถูก คุณภาพดี
โซฟาเบาะหนังสีดำ ขาว บริการให้เช่าอุปกรณ์ราคาถูก คุณภาพดี
เมืองระยอง ระยอง
฿700
อีเว้นท์ เกมส์ Slot Macheen มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เกมส์ Slot Macheen มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 1.8m x 0.75m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 1.8m x 0.75m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿300
อีเว้นท์ บอลลูน ศก 3 ม มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
บอลลูน ศก 3 ม มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿7,500
อีเว้นท์ ลำโพง DB 6 ตู้ ไมค์ 4 ตัว Mix 1 ตัว ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี มาบตาพุด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด
ลำโพง DB 6 ตู้ ไมค์ 4 ตัว Mix 1 ตัว ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี มาบตาพุด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด
เมืองระยอง ระยอง
฿6,000
อีเว้นท์ บริการปูพรมมือ 2 มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
บริการปูพรมมือ 2 มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿80
อีเว้นท์ เกมส์ปาเป้าหมุ่น มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เกมส์ปาเป้าหมุ่น มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 4m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ซุ้มโค้งพองลมขนาด 4m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ จอโปรเจคเตอร์ขนาด 1.7m x 1.8m ระยอง  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
จอโปรเจคเตอร์ขนาด 1.7m x 1.8m ระยอง ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
เมืองระยอง ระยอง
฿1,500
อีเว้นท์ ลำโพง DB 4 ตู้ ไมค์ 3 ตัว Mix 1ตัว ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี มาบตาพุด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด
ลำโพง DB 4 ตู้ ไมค์ 3 ตัว Mix 1ตัว ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี มาบตาพุด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด
เมืองระยอง ระยอง
฿4,000
อีเว้นท์ ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ซุ้มโค้งพองลมขนาด 8m มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿6,000
อีเว้นท์ แสงชุด 1 (Small Event) ระยอง  ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
แสงชุด 1 (Small Event) ระยอง ชลบุรี บางแสน พัทยา ฉะเชิงเทรา
เมืองระยอง ระยอง
฿3,000
อีเว้นท์ ชุดโต๊ะปิดการขาย (โต๊ะกระจก 1ตัว เก้าอี้Modern 3ตัว) มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
ชุดโต๊ะปิดการขาย (โต๊ะกระจก 1ตัว เก้าอี้Modern 3ตัว) มาบตาพุด บ้านฉาง ปลวกแดง ระยอง ศรีราชา สัตหีบ ชลบุรี
เมืองระยอง ระยอง
฿800
กดดู อีเว้นท์ ทั้งหมด