ข้าวของที่บ้านเก่าเก็บไม่ได้ใช้
เอาออกมาขายที่ Kaidee.com
honey pot