{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ พระชินราชอินโดจีนวัดสุทัศน์เทพวนาราม ปี 2485 พิธีใหญ่พระสังฆราชแพ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ